ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER Otrzymasz 100pln rabatu na dowolny pakiet 20 dni! Promocje nie łączą się.

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO FOODY24
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Foody24 Spółka Cywilna Michał Michańczyk Sylwester Kłos, ul. Marynarki Polskiej 138A/88 w Gdańsku, 80-865, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska pod NIP 957-108-32-02, REGON 363543386, zwanym dalej „Foody24 – Catering Dietetyczny”.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
§2 DEFINICJE
Usługi – Przygotowanie i dostarczanie przez Foody24 – Catering Dietetyczny posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego

Klient – Pełnoletnia osoba fizyczna

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):
Dieta testowa (1700 kcal,2300 kcal) – 4 daniowa
Dieta 5 dniowa (1700 kcal,2300 kcal) – 4 daniowa
Dieta 10 dniowa (1700 kcal,2300 kcal) – 4 daniowa
Dieta 20 dniowa (1700 kcal,2300 kcal) – 4 daniowa
Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłków w opakowaniu zbiorczym – torba papierowa z logo Foody24 – Catering Dietetyczny.
Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku Foody24 – Catering Dietetyczny („Ceny”), dostępnym pod adresem www.foody24.pl
§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):
Mailowo poprzez wysłanie mail’a na adres pomoc@foody24.pl:
Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem www.foody24.pl dostępny przez 24h na dobę
telefonicznie z potwierdzeniem mailowym klienta pod nr tel: 509 799 277
Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany Wariant diety, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.
Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 20.00 będą realizowane na drugi dzień roboczy następujący po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 20.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od trzeciego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.
Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Foody24 – Catering Dietetyczny o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Foody24 – Catering Dietetyczny za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach
§5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE
Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujących sposobów:
przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy
za pośrednictwem udostępnionego przez Foody24 – Catering Dietetyczny na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (on-line)

Za dzień płatności uważany jest:
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powyżej: dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej: dzień otrzymania przez Foody24 – Catering Dietetyczny potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej albo – jeśli Foody24 – Catering Dietetyczny otrzyma takie potwierdzenie do godz. 20:00 do dwóch dni poprzedzających dostawę.

Foody24 – Catering Dietetyczny uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Foody24 – Catering Dietetyczny za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Foody24 – Catering Dietetyczny ) kwotą należności.

Wszelkie promocje organizowane przez catering dietetyczny Foody24 są ograniczone w czasie i są rozliczane na zasadach określonych jednorazowo przez organizatora.
§6 DOSTAWY
Dostawa Zamówienia odbywa się w dniach poniedziałek-piątek w mieszczącym się w przedziale pomiędzy 04:00-10:00. Dostawa pakietów odbywa się na dni robocze tj. poniedziałek – piątek.
W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.20:00 dnia poprzedzającego Dostawę, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
§7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwila otrzymania przez Klienta od Foody24 – Catering Dietetyczny wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 20: 00 na 2 dni robocze przed planowaną datą anulowania zamówienia.
O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Foody24 – Catering Dietetyczny za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod odpowiednim adresem, wskazując jednoznacznie jakie dni dostawy ulegają zmianom bądź anulowaniu.
Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.
W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Foody24 – Catering Dietetyczny ) klientowi nie przysługuje zwrot kwoty z tytułu pozostałej części pakietu.
W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 20:00 dnia poprzedzającego dostawę.
Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmniejszenia pakietu.
§8 REKLAMACJE
W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).
Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: pomoc@foody24pl
Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 12: 00 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji
W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Foody24 – Catering Dietetyczny poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
W razie stwierdzenia przez Foody24 – Catering Dietetyczny , iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Foody24 – Catering Dietetyczny poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.
W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi)Foody24 – Catering Dietetyczny , który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Foody24 – Catering Dietetyczny należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Foody24 – Catering Dietetyczny.
§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI
Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest Foody24 Spółka Cywilna Michał Michańczyk Sylwester Kłos, ul. Marynarki Polskiej 138A/88 w Gdańsku, 80-865, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska pod NIP 957-108-32-02, REGON 363543386. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać poprzez zalogowanie do panelu klienta bądź kontaktując się z konsultantem Foody24 – Catering Dietetyczny. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.